De röda skjulen vid Fjällsjöälven

Den påkostade arkitekturen är en av flera anledningar till att jag arbetar med vattenkraft. Under de första 50 åren av storskaligt vattenbyggande anlitades flera av dåtidens ledande arkitekter – Erik Hahr, Hans Westman och Oswald Almqvist för att nämna några. I mitten av 1900-talet ändrades inställningen till arkitektur i kraftverksbyggandet. …

Sollefteåforsens kraftverk

Sollefteåforsens kraftverk ligger längst ner i Ångermanälven någon mil innan älven mynnar ut i Bollstafjärden. Kraftverket som ägs av E.ON och Sollefteå kommun stod klart 1966. Maskinstationen ritades av Hans Westman (1905-1991) vars verksamhet var koncentrerad till Lund där han ritade ett 120-tal byggnader. Då och då fick han emellertid …

Bursnäs kraftverk

Bursnäs kraftstation skulle med sitt pulpettak och putade fasad smälta in i många nybyggda villaområden. Men stationen stod klar redan 1962. Dammen ger en fallhöjd på 10 meter. Inne i maskinsalen står en ensam Kaplanturbin på 8 MW. Årsproduktionen är 27 GWh. The Bursnäs hydroelectric power station in the river Ljungan. It has a single 8 MW Kaplan turbine installed in 1962.

Skogsforsen

Skogsforsen är en kraftstation i Ätran öppnad 1939. Återigen är det Erik Hahr som varit i farten. Över tiden kom Erik Hahrs kraftstationer att bli allt mer enkelt och rationellt utformade. Utvecklingen som påbörjades i Vargön 1934 drevs i Skogsforsen till sin spets. Kraftverkets maskinsal är integrerad i dammen och liksom denna byggd i rå betong. Några dekorationer förekommer inte. Automatisering av driften gjorde att man inte längre behövde bry sig så mycket om personalens trivsel. Ett decennium tidigare hade Hahr lagt mycket tid på utformning av ljusinsläpp i Lanforsen. Nu nöjde han sig med en rad fönster högst upp …

Rätans kraftstation

Strax söder om byn Rätan i Bergs kommun ligger Rätans kraftstation. Den till stor del underjordiska anläggningen stod klar 1968. Lamelldammen vid änden av Rätanssjön ger en fallhöjd på 61 meter. Vattnet leds till två Francisturbiner med en effekt om totalt 60 MW. Årsproduktionen är 238 GWh. Från dammkrönet kan man blicka ner  mot en torrlagd sträcka av Ljungan. Intagsbyggnaden har en enkel och rationell utformning. På 60-talet serieproducerades vattenkraftverk och den omsorg som lades på det estetiska under pionjärtiden var sedan länge försvunnen.