Örnnästet i Lasele

Lasele i Ångermanälven är ett av de kraftverk jag besökt under mitt arbete med att dokumentera Ebbe Bergs målningar. Bygget av Lasele påbörjades parallellt med slutförandet av närbelägna Kilforsen, vilket gjorde det möjligt att använda det befintliga anläggarsamhället för inkvartering. Ebbe Berg gjorde flera tavlor som visar olika vyer av …

Tännfallet

Tännån avvattnar sjön Östersjön i västra Härjedalen och mynnar ut i Ljusnan strax söder om Tännäs. 1939 bildades Tännåns Elektriska Förening u.p.a. och två år senare beviljades föreningen ett bidrag från staten på sammanlagt 320000 kronor. Pengarna skulle användas för att uppföra en kraftstation i Tännfallet och tillhörande distributionsnät. Kraftverket …

Halvfari

Fortums kraftverk Halvfari uppfördes 1976–1978 och är – i likhet med samtida anläggningar – inget arkitektoniskt mästerverk. Kraftverket är i alla fall vackert beläget i Ljusnans dalgång några kilometer uppströms Hede. Under 2011 gjordes ett antal ombyggnader för att förbättra dammsäkerheten vid höga flöden. Dammen förstärktes och försågs med erosionsskydd. …

Båthusströmmen

  Kraftverket Båthusströmmen ligger vid utloppet av sjön Hösthån mellan Idre och Grövelsjön. Hösthån ingår Dalälvens avrinningsområde. Anläggningen togs i bruk 1956 och har med 3,5 MW en – i jämförelse med andra kraftverk i Dalälven – låg kapacitet. Den byggdes ursprungligen för att generera kraft till bygget av kraftverket …

Krokströmmen

Dammen vid Krokströmmens kraftverk i Ljusnan öppnat 1951. Vinterbilder från anläggningen finns här.

Lillstup

Fortums kraftverk i Mockfjärd sett från norra sidan av Dalälven. Anläggningen ligger i byn Lillstup, några kilometer utanför Mockfjärd. Tegelbyggnaden från 1910 skyms av intagen till den nya stationen som togs i drift på 1960-talet. I byggnaden fanns länge stationens ställverk som senare flyttades utomhus. Än idag kan man se var de utgående kraftledningarna anslöts. Oputsad tegelfasad, så kallad Rohbau, var vanligt i början av förra seklet. Parabolantennerna och lyktstolpen har förstås tillkommit sedan 1910, men nog är detta en industrimiljö av hög klass. Ännu bättre är det några trappor ner.

Höga Flöden

Vattenfalls kraftverk i Lilla Edet, oktober 2011. Avbördning av ca 300 kubikmeter per sekund.

Avesta Storfors

Avesta är en industristad med gamla anor. Kraften från Dalälven utnyttjades till kopparframställning redan på 1600-talet. Längs den sträcka av älven som idag kallas Koppardalen har inte mindre än åtta kraftstationer byggts – tre av dessa är i drift idag. 1898 öppnades kraftverket i Storfors Den ursprungliga stationen var i drift fram till 1918, då det ersattes av Storfors II. Kraftverket på bilderna är Storfors III, som stod klart 1931. Den äldre stationen byggdes senare om till kontor för det närliggande valsverket. Stationen från 1931 ritades av Torben Grut. Från början hade den två Kaplanturbiner. En tredje installerades 1937. På …

Näs kraftstation

I Näs bruk vid Dalälven har det funnits kraftstation ända sedan 1898. Kraft levererades till det intilliggande bruket och Sandvikens järnverk. Vattenfall tog över stationen 1936. 1980 ersattes den ursprungliga stationen av en ny, byggd på andra älvstranden. Arkitekten verkar ha haft en något lägre ambitionsnivå. Kanke är det samma person som ritade byggnaderna i Slagnäs? För närvarande pågår renovering av utskovsluckor. Fler bilder från både gamla och nya stationen kommer inom kort.