Halvfari

Fortums kraftverk Halvfari uppfördes 1976–1978 och är – i likhet med samtida anläggningar – inget arkitektoniskt mästerverk. Kraftverket är i alla fall vackert beläget i Ljusnans dalgång några kilometer uppströms Hede. Under 2011 gjordes ett antal ombyggnader för att förbättra dammsäkerheten vid höga flöden. Dammen förstärktes och försågs med erosionsskydd. …

Båthusströmmen

  Kraftverket Båthusströmmen ligger vid utloppet av sjön Hösthån mellan Idre och Grövelsjön. Hösthån ingår Dalälvens avrinningsområde. Anläggningen togs i bruk 1956 och har med 3,5 MW en – i jämförelse med andra kraftverk i Dalälven – låg kapacitet. Den byggdes ursprungligen för att generera kraft till bygget av kraftverket …

Höga Flöden

Vattenfalls kraftverk i Lilla Edet, oktober 2011. Avbördning av ca 300 kubikmeter per sekund.

Turinge

Turinge kraftverk ägt av E.ON ligger i Ljungan, mellan anläggningarna i Rätan och Bursnäs. Under 60-talet byggdes vattenkraften ut i hög takt. Man kan nästan tala om serieproduktion av kraftverk. Tiden för paradanläggningar med påkostad arkitektur var över. De prefabricerade betongelementen hade gjort sitt intåg och Turinge blev en ganska oansenlig byggnad. Kraftverket byggdes av dåvarande Sydsvenska Kraftaktiebolaget under åren 1958-1962. Maskinstationen försågs med två Kaplanaggregat på tillsammans 18 MW. Fallhöjden är 22 meter. Fem år efter att kraftstationen stod klar upphörde flottningen i Ljungan. Den kilometerlånga flottningsrännan fungerar dock fortfarande som utskov.

Näs kraftstation

I Näs bruk vid Dalälven har det funnits kraftstation ända sedan 1898. Kraft levererades till det intilliggande bruket och Sandvikens järnverk. Vattenfall tog över stationen 1936. 1980 ersattes den ursprungliga stationen av en ny, byggd på andra älvstranden. Arkitekten verkar ha haft en något lägre ambitionsnivå. Kanke är det samma person som ritade byggnaderna i Slagnäs? För närvarande pågår renovering av utskovsluckor. Fler bilder från både gamla och nya stationen kommer inom kort.